Taivassanomat 7/2017

Alkuseurakunnan aika

Alkuseurakunnaksi ja apostoliseksi ajaksi kutsutaan aikaa seurakunnan syntymisestä (v. 33 jKr.) noin vuoteen 100 jKr. jolloin viimeinen Jeesuksen kahdestatoista opetuslapsesta, apostoli Johannes, kuoli. Ensimmäisten apostolien elinaikaa kutsutaan siis apostoliseksi alkuseurakunnan ajaksi. Mutta tässäkin aikajaksossa pitää huomioida alkuaika, seurakunnan kehittyminen Pyhän Hengen vuodatuksesta alkaen, oppien selkiintyminen ja seurakunnan toiminta ja leviäminen valmiina kristinuskona. Apostolisen ajan lopussa, noin vuonna 100 jKr. oli seurakunta kaikilta osin valmis, johon ei enää saanut tehdä muutoksia. Ilm. 22:18,19.

ALKU
Uuden testamentin (1.) neljän evankeliumin tapahtumat kuuluvat aikajanalle Jeesuksen syntymisestä ristintyöhön ja ylösnousemukseen sekä taivaaseenastumiseen. Uusi liitto alkoi ristiltä: ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 22:20. Jer. 31:31. Hebr. 8:7-13.
Uuden liiton sanoma jatkuu (2.) Apostolien teoissa, jossa kerrotaan seurakunnan varustamisesta suurta tehtäväänsä varten: ”Kun helluntaipäivä ( v. 33 jKr.) oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Ja tuli yhtäkkiä humaus taivaasta, niin kuin olisi käynyt väkevä tuulispää, ja täytti koko huoneen, jossa he istuivat. Ja he näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakaantuivat ja asettuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” Apt. 2:2-4.
Heidän päällensä puettiin ”Voima korkeudesta”. Luuk. 24:49. Apt. 1:8. Silloin toteutui Jeesuksen lupaus Pyhän Hengen kasteesta: ”Teidät kastetaan Pyhässä Hengessä.” Apt. 1:6. ”Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut.” Joh. 14:26. / Matt. 3:11.
Lääkäri Luukkaan kirjoittama Apostolien teot ( jatko-osa Luukkaan evankeliumille) on seurakuntamme historiikki, joka ajoittuu seurakunnan alusta, siis vuodesta 33 jKr. noin 30 vuotta eteenpäin. Sen jälkeiset (3.) UT.n kirjeet Ilmestyskirjan loppuun asti ovat seurakunnalle osoitettua apostolisen ajan opetussanomaa. Apt. 2:41,42. Samoin on tietenkin Vanha testamentti, joka oli ensimmäinen alkuseurakunnan käytössä ollut pyhien Kirjojen kokoelma (mm. septuaginta). 2 Tim. 3:16. Se avautui ymmärrettäväksi uuden liiton tuomassa Pyhän Hengen vaikutuksessa. 2 Kor. 3:14-18.
Ensimmäiset Uuden testamentin kirjeet syntyivät noin 15. vuotta ristintyön jälkeen (mm. Paavalin 1. kirje tessalonikalaisille). Koko Uusi testamentti oli valmiina ennen vuotta 100 jKr., siis apostolisena aikana. Viimeinen Raamatun Kirja, Ilmestyskirja syntyi noin vuonna 97 jKr. Tämä kaikki on erittäin tärkeä ymmärtää.

VALMIS SEURAKUNTA
Alkuseurakunta rajoittuu siis apostolien elinaikaan. Apostolien kuoltua opetus painottui heidän jättämiinsä Kirjoituksiin ja toimintamalliin, esimerkkiin, joihin edelleen sisältyy seurakunnalle kuuluva apostolinen opetus. Efes. 2:20. 2 Tim. 3:15-17. ”He pysyivät apostolien opetuksessa.” Apt. 2:42. Näin tulee siis olla loppuun asti. Hebr. 13:8,9.
Kaikki Raamatun 66 kirjaa olivat siis alkuseurakunnan käytössä jo ennen vuotta 100 jKr. Ne tunnustettiin pyhiksi kirjoituksiksi, joiden väärentäminen, lisääminen tai jonkun kohdan poistaminen, on kadotukseen johtava synti. 2 Piet. 3:15.16. 1 Tess. 2:13. 2 Tess. 1:7-10. Ilm. 22:18,19. Kaanon oli valmis. Myöhemmin nämä apostolisena aikana syntyneet Uuden liiton pyhät Kirjoitukset (27 Kirjaa) koottiin yksien kansien väliin ja yhdistettiin Vanhaan testamenttiin (39 Kirjaa). Tämä Jumalan seurakunnalla alusta asti ollut yhtenäinen kirjakokoelma, Raamattu. Kirjojen Kirja on 66. Kirjan Raamattukirjasto.
– Apokryfikirjat eivät kuulu Raamattuun, vaikka ne ovatkin lisätyt joihinkin käännöksiin. –

Apostolien opetukset kiersivät alkuseurakunnan aikana kiertokirjeinä paikkakunnalta toiselle. Niitä kopioitiin ja lähetettiin taas eteenpäin uusille paikkakunnille: ”Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen.”Kol. 4:16.
Yli kahdelle tuhannelle kielelle käännetty Raamattu ei ole muuttunut, vaikka alkukieltä vastaavia sanoja ei kaikissa kielissä olekaan löytynyt. Raamatun sana pysyy, vaikka käännökset muuttuvat.
– Kaikkien aikojen parhain suomalainen versio on Raamattu kansalle -käännös. Se on Jumalan siunaama, luotettava pyhien Kirjoitusten kokoelma. –


VAKIINTUNUT TOIMINTA JATKUU
Apostolit jatkoivat Jeesuksen aloittamaa opetusta ja toimintaa. Heidän jälkeensä sitä jatkoi sama ristillä perustettu Jumalan seurakunta. Olemme siis julistaneet samaa ristin sanomaa jo noin 2000 vuotta, ”siitä suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden (apostolien) vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille, kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla Pyhää Henkeä tahtonsa mukaan?” Hebr. 2:3,4. Jatkamme samalla tiellä Jeesuksen tulemukseen asti yhteistyössä seurakuntamme Ylipaimenen kanssa. Päämääränämme on nyt seurakunnan ennalleen asettaminen takaisin apostolisen ajan uskoon, niin kuin Hän on alkujaan tarkoittanut. Joh. 17:21-23.

Pyhien Kirjoitusten tarkoitus on auttaa meitä ymmärtämään Jumalan hyvä tahto: ”joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden!” 1 Tim. 2:4. ”Tulkaa minun tyköni, kaikki …” Joh. 6:37. Hän tahtoo antaa jokaiselle ihmiselle synnit anteeksi ja korjata syntielämän aiheuttamat vauriot. Hebr. 8:12.
Synnit anteeksi saaneina olemme tulleet opetuslapsiksi, kristityiksi. Apt. 11:26. Meidät on kastettu upotuskasteella vedessä Jeesuksen nimeen. Apt. 10:43-48. Oppimisemme tapahtuu saman apostolisen ajan Raamatun äärellä. Ja kasvumme tapahtuu samassa seurakuntayhteydessä: ”He (kasteella käyneet) pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä.” Apt. 2:41,42.
Pyhät Kirjoitukset ja raamatullinen seurakuntayhteys suojelevat elämäämme. Jumala on näin rakkaudessaan asettanut elämäämme rajat, joiden sisällä on Hänen siunauksensa. Vain tällä hengellisellä alueella voimme rakentaa Jumalan siunaamaa kristittyjen yhteyttä, ”koossa pysyen”. Ef. 4:16. Joh. 11:52.
Jeesuksen toivomus on ”että HE olisivat täydellisesti yhtä!” Joh. 17:23. Siis ketkä HE? – Mainitun ”täydellisen yhteyden” rakentaminen on mahdollinen vain NIIDEN KESKEN, jotka ovat tulleet uskoon, tehneet parannuksen synneistään ja ottaneet kasteen (Apt. 2:41,42) sekä eronneet Raamatulle vieraista uskonnoistaan. 2 Kor. 6:14-18.
”Jotka ottivat hänen sanansa vastaan, NE kastettiin ja niin HEITÄ lisääntyi…” Apt. 2:41.

LÄHETYSKÄSKY
”Ja Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Mark. 16:15,16.
”Minä pelastan sinut oman kansasi ja pakanoiden käsistä, joiden luo minä sinut lähetän avaamaan heidän silmänsä, että he kääntyisivät pimeydestä valoon ja Saatanan vallasta Jumalan puoleen ja uskon kautta minuun saisivat synnit anteeksi ja perintöosan pyhitettyjen joukossa.” Apt. 26:17,18.
Saimme syntimme anteeksi Jeesuksen sijaisuhrin kautta. ”joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristinpuuhun, että me, synneistä pois kuolleina, eläisimme vanhurskaudelle; ja Hänen haavojensa kautta te olette parannetut.” 1 Piet. 2:24. ”Meillä on Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkeinpyhimpään.” Hebr. 10:19. Me olemme Hänen kuningaskuntansa (Ilm. 1:5,6) ja pääsemme Jumalan luomaan ikuiseen uuteen maailmaan. Ilm. 21:1,5. Mutta ne, jotka kuolevat synneissään, joutuvat ikuiseen kadotukseen. Ilm. 20:11-15. ”Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” Room. 6:23.
”Joka uskoo Poikaan, sillä on iankaikkinen elämä; mutta joka ei ole kuuliainen Pojalle, se ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä.” Joh. 3:36.
”Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa, sillä elämän Hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” Room. 8:1,2.
”Valitkaa tänä päivänä, ketä tahdotte palvella … Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa” (Joos. 24:15) pysymällä ensimmäisten apostolien opetuksessa.
Ota siis vastaan rakkaus Totuuteen. 2 Tess. 2:10,11.

Sivuutamme kaikki apostolisen ajan jälkeen perustetut uskonsuunnat sekä niiden kehittämät oppirakennelmat, katekismukset, kirkkokäsikirjat, uskontunnustukset yms. Jatkamme seurakunnan rakentamista pyhien Kirjoitusten kanssa siitä tilanteesta, mihin he jäivät.

Siunausta meille!

t. Weijo Lindroos