Taivassanomat 3/2018

PYHÄN HENGEN SAAMINEN ja HENKIKASTE ovat
kaksi eri asiaa.

”Ottakaa Pyhä Henki!” Joh. 20:22.
”Hän kastaa teidät Pyhällä Hengellä!” Matt. 3:11.
”Täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18,19.

1. PYHÄN HENGEN SAAMINEN
Uskoontulo ja Pyhän Hengen saaminen ovat yksi ja sama asia! Jeesuksen vastaan ottaneen ihmisen sisimpään tulee Jumalan Elämä, joka on tulvillaan taivaassa vallitsevaa rakkautta, ”tulevan maailman voimia”. Hebr. 6:5. ”Rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus.” 1 Joh. 4:7,8.
”Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta” (Room. 5:5) pelastumiskokemuksessa.
Näin Jeesus tulee Pyhän Hengen kautta asumaan ihmisen sisimpään henkeen, sydämeen eli persoonallisuuden keskukseen. Efes. 3:17.
Jeesus opetti, että ihmisen, joka tahtoo päästä taivaaseen, tulee uudestisyntyä Pyhästä Hengestä. Joh. 3:3-5. ”Jolla ei ole Kristuksen Henkeä, se ei ole Hänen omansa.” Room. 8:9.

Pyhä Henki annettiin meille silloin kun otimme uskossa vastaan Jeesuksen. Tulimme silloin elävään uskoon. Kol. 2:6,7.

Tämä pelastus on ollut mahdollista uustestamentillisessa merkityksessä vasta ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen, uudessa liitossa. Uusi liitto alkoi Jeesuksen kuolemasta. ”Tämä on uusi liitto minun veressäni!” Luuk. 22:20. /
”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka suuren laupeutensa mukaan on uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta.” 1 Piet. 1:3. Jeesus sovitti syntimme sijaisuhrillaan ristillä. Hän nousi ylös kuolleista kolmantena päivänä ja ilmestyi opetuslapsilleen kuoleman voittajana Jerusalemin Yläsalissa. Siellä ”Hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi: ”Ottakaa Pyhä Henki!” Joh. 20:22. Näin Jeesus ”kuolleistanousemisen kautta” (1 Piet. 1:3) antoi opetuslastensa sydämiin Pyhän Hengen sinetin. Samoin tapahtuu edelleen: ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu!” (Room. 10:13) eli saa sisimpäänsä Elämän, Jeesuksen, joka on ”Tie, Totuus ja ELÄMÄ”. Joh. 14:6. Pyhä Henki on Elämän Henki. Vertaa 1 Moos. 2:7.

Ottaessamme vastaan ylösnousseen Jeesuksen syntiemme sovittajaksi ja elämämme Herraksi, tapahtui kaksi asiaa:

1. Yhdistyimme Jeesuksen kuolemaan ja vapauduimme syntitilastamme ”uskon kautta Hänen vereensä”. Room. 3:23-25. 6:22.

2. Yhdistyimme Jeesuksen ylösnousemuselämään, koska Hänet herätettiin kuolleista ”meidän vanhurskauttamisemme tähden”. Room. 4:25. (Vanhurskautus = syyttömäksi julistaminen).

Näin ihminen tulee Jumalan lapseksi ja pelastuu. Uskoon tullut on pelastunut (Apt. 2:47), koska hänen sydämessään on ”luvatun Pyhän Hengen sinetti”, ”lapseuden Henki” (Efes. 1:13. Room. 8:9,15.), ”joka on meidän perintömme vakuutena, Hänen omaisuutensa lunastamiseksi”. Efes. 1:13,14.
Pyhä Henki on Jumalan omistusmerkki meissä.
”Siis, jos joku on Kristuksessa, on hän uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.” 2 Kor. 5:17.
”Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa.” 2 Kor. 5:19.

Uudestisyntymisessä saatava Pyhä Henki oli luvattu jo vanhan liiton Kirjoituksissa: ”Minä annan Henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan.” Hes. 36:27. Hebr. 8:7-13.

Pyhän Hengen saaminen tuo mukanaan suuret siunauksen oheisvaikutukset, ”niin että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.” Filip. 1:9-11. ”.. että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehotusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä.” Kol. 2:2,3. ”Jumala itse vaikuttaa teissä (uudestisyntyneissä) tahtomisen ja tekemisen, että Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi.” Filip. 2:13.

Tahdon yhä uudestaan painottaa, että uudestisyntynyt ihminen on kokonaan pelastunut silloin, kun hän on uskoen ottanut vastaan Jeesuksen sydämeensä. Näin hän on saanut Jumalan Hengen, ”uskossa kuulemisen kautta”. Gal. 3:2-5. Ja siitä alkaa loppuelämän projekti, rikassisältöinen pyhä ja hengellinen elämä Jumalan hyvyyden vaikutuspiirissä, rakkauden käskyn sisällä. Joh. 13:34,35. Efes. 4:11-16.
Pyhä Henki tahtoo kuljettaa uskoon tulleen yhä suuremmille siunauksen lähteille. ”Kaikki, joita Jumalan Henki kuljettaa, ovat Jumalan lapsia.” Room. 8:14.
Ensimmäiseksi Jumala johdattaa uuden uskoon tulleen parannukseen ja kasteelle. Vanha synti-ihminen haudataan kasteen hautaan. Room. 6:4. Se on upotuskaste vedessä Jeesuksen nimeen. ”Tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen …” Apt. 2:38. ”Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin..” Apt. 2:41. Kasteelle meneminen on Jeesuksen käsky, johon ei ole jätetty neuvotteluvaraa. Mark. 16:15,16. Apt. 10:48. Upotuskaste vedessä kuuluu jokaiselle uskoon tulleelle.

Kun annoimme elämämme Jeesukselle, saimme samalla ottaa vastaan täyden luottamuksen Hänen sanoihinsa: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos.” Joh. 6:37. Otimme Jeesuksen vastaan kaikkineen, mitä Hän on, mitä Hän on tehnyt puolestamme, mitä Hän on opettanut Raamatun sanassa. Ja otimme samalla vastaan ”rakkauden totuuteen voidaksemme pelastua”. 2 Tess. 2:10-12.
Tuntuipa meistä miltä tahansa, niin ”Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia.” Room. 8:16. Pyhän Hengen antama pelastusvarmuus toimii sisimmässämme tunteiden vaihtumisesta huolimatta. Kaikki eivät koe ollenkaan suuria tunnekuohuja. Eivätkä kaikki tiedä edes hetkeä, jolloin uskonelämä heissä alkoi. Pyhä Henki tuli heidän elämäänsä hiljaisena tuulena. Jeesus ja ristintyö tulivat meille rakkaiksi. Hengen hedelmä alkoi kasvaa. Gal. 5:22. Siunauksen lähde aukeni. Saamme ammentaa tästä pelastuksen lähteestä uutta armoa joka päivä, maailman loppuun asti. Sak. 13:1. Jes. 12.

Kaikki edellä mainittu annetaan siis uskoon tulleelle ennen Pyhän Hengen kastetta.

2. PYHÄN HENGEN KASTE USKOSSA OLEVILLE
Johannes Kastaja sanoi Jeesuksesta: ”Hän kastaa teidät Pyhässä Hengessä ja tulessa.” Matt. 3:15. Apt. 1:5. Sama Pyhä Henki, joka uudestisynnyttää, antaa uskoon tulleelle myös voiman kasteen.
Pyhän Hengen kaste ei voi tulla ihmisen elämään salaisesti, kuten uskoon tulossa saatava Hengen sinetti saattaa tulla. Henkikaste tuo mukanaan selvät merkit.
Raamatussa on paljon lupauksia Pyhän Hengen kasteesta. Nämä lupaukset kuuluvat ”lisäsiunauksena” niille, jotka ensin ovat uskoon tulossa saaneet Pyhän Hengen sinetin sydämeensä.
Jeesuskin sai Pyhän Hengen kasteen vesikasteensa jälkeen, että Hän kaikessa tulisi esimerkiksemme. Hebr. 2:17. ”Kun Jeesus oli kastettu, Hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat, ja Jeesus näki Jumalan Hengen laskeutuvan Hänen päälleen kuin kyyhkynen.” Matt. 3:16. Samoin aukenivat taivaat ristintyön ja ylösnousemuksen jälkeen Jerusalemin Yläsalissa, jossa uudestisyntyneet Jeesuksen opetuslapset odottivat, että he saavat henkikasteen, jonka Jeesus oli luvannut heille: ”Teidät kastetaan Pyhässä Hengessä. … te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne.” Apt. 1:5,8. – Huomioi sana ”päällenne”. Tuo sana toistuu yhä uudestaan henkikasteesta puhuttaessa. Apt. 8:14-17. 11:15. 19:6. –
Opetuslapset odottivat lupauksen täyttymistä rukoillen. Apt. 1:13,14. ”Ja kun helluntaipäivä oli tullut, olivat he kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä tuli taivaasta humaus, niin kuin olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko huoneen, jossa he istuivat. He näkivät ikään kuin tulisia kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat heidän itse kunkin päälle. Ja he täyttyivät kaikki Pyhällä Hengellä ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä Henki antoi heille puhuttavaksi.” Apt. 2:1-4. Näin lupaus täyttyi ja merkit näkyivät ja kuuluivat. ”Nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Minun nimessäni he … puhuvat uusilla kielillä.” Mark. 16:17. Jeesus siis lupasi, että Häneen uskovat puhuvat uusilla kielillä.

Ensimmäiseen Pyhän Hengen kasteeseen (Apt. 2) kuului kielilläpuhuminen. Sama merkki liittyi myös muihin Apostolien teoissa mainittuihin henkikaste-tapauksiin. Se ei enää ollut ymmärrettävää kieltä: ”Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille vaan Jumalalle. Häntä ei ymmärrä kukaan, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä.” 1 Kor. 14:2.
Kielilläpuhuminen on siis Pyhän Hengen kasteen merkki! Mutta henkikaste tuo mukanaan monia muitakin armolahjoja (1 Kor. 12 – 14 luvut, ym.) ja voimavaikutuksia yms. Apt. 4:29-31. 5:12-16.
Korneliuksen kodissa suuri joukko ihmisiä otti vastaan pelastussanoman. He tulivat uskoon, avasivat sydämensä Pyhälle Hengelle ja saivat samantien myös henkikasteen. ”Kun Pietari vielä puhui, tuli Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka olivat sanaa kuulemassa.” Muut ”hämmästyivät sitä, että Pyhän Hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. (Mistä se tiedettiin?) Sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa.” Apt. 10:44-48.
Efesossa taas uskoon tulleet eivät olleet saaneet oikeaa opetusta henki- eikä vesikasteesta, vaikka olivat jo tulleet uskoon ja siis saaneet Hengen sinetin sydämiinsä. Paavali selvitti heille asian tarkemmin. Ja ”sen kuultuaan he ottivat kasteen (vedessä) Herran Jeesuksen nimeen. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, Pyhä Henki tuli heidän päälleen ja he puhuivat kielillä ja profetoivat.” Apt. 19:1-6. Näille Pyhän Hengen kasteen saaneille efesolaisille annettiin myöhemmin kehotus, että heidän tulee pysyä Hengen täyteydessä: ”Täyttykää Hengellä!” Efes. 5:18. Näin saamme mekin yhä uudestaan täyttyä Pyhällä Hengellä, ”niin kuin alussa”. Apt. 11:15. Se on Jumalan tahto. Mutta ensin tietenkin ensimmäinen kerta.

Jeesus kehottaa meitä anomaan ja ottamaan vastaan Raamatun lupaukset: ”Niinpä minäkin sanon teille: anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, ja etsivä löytää, ja kolkuttavalle avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä Häneltä anovat!” Luuk. 11:9-13. Lupaus on varma! Jeesus ansaitsi ristintyöllään kaikki Raamatun lupaukset meille kuuluviksi. ”Se on täytetty!” ”Niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne ovat Hänessä kyllä.” 2 Kor. 1:20.

Pyhä Henki on toiminut monin eri tavoin ihmiskunnassa kautta historian. Mm.
Mooseksen sydämessä oli Pyhä Henki. ”Missä on Hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä.” Jes. 63:11. ”Ja Herran Henki tuli Daavidiin.” 1 Sam. 16:13. Psalmi 51:13.

Johannes Kastaja oli ”täytetty Pyhällä Hengellä hamasta äitinsä kohdusta”. Luuk. 1:15. Johannes Kastajan äiti, ”Elisabet täytettiin Pyhällä Hengellä”. Luuk. 1:41. Myös ”Sakarias, hänen isänsä, täytettiin Pyhällä Hengellä”. Luuk. 1:67. Ja Jeesuksen syntymän jälkeen koko perhettä oli siunaamassa Simeon, josta sanotaan, että ”Pyhä Henki oli hänen päällänsä”. Luuk. 2:25-35.
Katso myös 1 Sam. 10:6-13. 19:20-24. Matt. 3:11-17. Apt. 1:4-8. 2:1-6. 8:14. 10:43-48. 19:1-6. Luuk. 11:9-13. Joh. 14:16,17,26. 15:26. 16:7-15.

Tervetuloa Turkuun raamatulliselle vesikasteelle! Rukoilemme kaikille halukkaille myös Pyhän Hengen kastetta.

Weijo Lindroos